ПОВТОРНА УПОТРЕБА

Повторната употреба е най-екологичното продължаване на живота на текстила, тъй като за него се изисква най-малко допълнителен ресурс и енергия. Събраните дрехи се сортират и дезинфекцират и според своето състояние намират реализация на следващи пазари. По-голямата част от годните за употреба дрехи, събрани в България, се реализират в страни с по-нисък стандарт на живот. Основната цел е всяка дреха да намери собственик, който има нужда точно от нея и би я носил, удължавайки жизнения ѝ цикъл.

Повторна употреба като парцали

Има известно количество текстилни отпадъци, които са негодни за употреба под формата на дрехи, но могат да бъдат оползотворени като парцали. Това са памучни тъкани, които са незаменим консуматив в различните индустриални предприятия, цеховете за металообработка, корабостроене, печатници, сервизи, автомивки и др. За тази употреба се отделят определени материи с добри попивателни способности. Текстилните отпадъци се разделят по състав и цвят и се нарязват с определни размери на специализирани машини, като се отстраняват циповете, копчета, яки, маншети и други твърди части. За да се гарантира липсата на елементи, които могат да надраскат повърхностите, които се почистват, парцалите преминават през металдетектор.

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ

Текстилните материи, които не са подходящи за директна повторна употреба като дрехи или парцали и другите отпадъци, отделени в процеса на сортиране (например опаковки), се балират и предават на други компании за правилно рециклиране и оползотворяване. Компаниите за последваща преработка на отпадъците се подбират с оглед на екологичните методи, които използват. Отпадъците се предават само на лицензирани компании, с които TexCycle има сключени договори, гарантиращи ефективното оползотворяване на материите.

Част от материите (предимно пуловери и други плетива) се рециклират в нови прежди в Индия. Рециклиращите компании в Индия разпределят постъпващите материи по вид и цвят. Благодарение на разделянето по цветове, не се налага повторно боядисване, с което се пести енергия и се намалява употребата на замърсители.

Процесът на обработка започва с нарязването на материята на „дреб“ (влакна). В зависимост от крайната употреба на преждата, към дребта могат да се добавят и други влакна. След това сместа се кардира, за да се почистят и смесят влакната и се изприда на конци, готови за тъкане и плетене. От тази дреб рециклиращите компании произвеждат одеяла или директно я продават.

Друга част от негодните текстилните материали (напр. дънки и бял текстил) се сортират по цвят, изрязват се техните ципове и копчета и се предават на инсталации за производство на изолационна вата.

Ситно нарязали текстилни отпадъци се използват и за пълнеж при изработка на автомобилни седалки, дивани и др.

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЯ

Тъй като неизползваемите дрехи включват голямо ранообразие от материи (значителна част от които са смесени) и цветове, засега не е възможно да се намери подходящ начин за рециклирането на всеки вид поотделно. Това налага предаването им за друго оползотворване – използването им като алтернативно гориво в специализирани и сертифицирани инсталации на енергоемки производства (като циментовите заводи).

В този процес отпадъците се раздробяват за производството на модифицирано гориво (RDF) или се третират директно с преработващи технологии. Това има благотворен ефект върху околната среда, благодарение на намаляването количеството на отпадъците в сметищата, спестяването на енергия от невъзобновяеми източници (твърди горива и природен газ) и намаляване на въглеродните емисии, в следствие на горенето на твърди горива.

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Дарителството на дрехи не е основната цел за събирането им в специализирани контейнери, но често е съпътстваща дейност. TexCycle партнира предимно на общинските центрове за подпомагане на хора в нужда, като предоставя при поискване конкрени артикули. Този вид партньорство е удобно за организациите, занимаващи се с със социално подпомагане, тъй като им спестява място и нужда от организация за сортиране и разпределение.

Много от постъпилите директно при тях дрехи са негодни и след това трябва пак да се предават за по-нататъшно оползотворяване. Затова партнирането с фирма, събираща дрехи, спестява тези усилия.

За да са устойчиви системите за разделно събиране, те трябва да бъдат ефективни както от екологична, така и от икономическа гледна точка.

Индустрията осигурява много работни места в страната, тъй като сортирането и преценката изискват човешки труд. Събирането и сортирането на непотребните дрехи, с цел по нататъшното им оползотворяване, изисква финансови ресурси, както за работна ръка, така и за специализирана техника за обработка и товарене. Въпреки че част от събраните дрехи се препродават като дрехи втора употреба в други страни, разходите по подготовката и рециклирането на останалата част от дрехите не винаги биват покрити. Поради тази причина, Европейската комисия планира разработването на стратегия за текстила. Тя ще включва предложения към държавите-членки за различни мерки, които да спомогнат за устойчивото съществуване на такива системи. Пример за такива са: разширена отговорност на производителя или различни стимули, като напр. намаляване на такси и данъци на обработващите фирми.